Psychoanalýza - Sigmund Freud

Psychoanalýza

Zakladatel psychoanalýzy je moravský rodák Sigmund Freud (1856 - 1939). Ve Vídni Freud vystudoval neurologii a psychiatrii. Jako lékař se věnoval zejména hysterii. Ve Francii se seznámil s hypnózou a hypnotickou sugescí jako metodou léčení hysterie. Freud se domníval, že hysterikové jsou nemocní potlačenými vzpomínkami. Pomocí hypnózy lze od nemocného získat informaci o vzniku jeho symptomů, přitom tyto informace pacient v bdělém stavu nedovede podat vůbec nebo jen nedokonale. Freud byl ale přesvědčen, že hypnóza je nadměrně sugestivní a nahradil ji proto tzv. volnou asociací. Takto se formulovala psychoanalýza jako metoda léčení psychických poruch.


Psychoanalýza se soustředí především na nevědomé procesy a obsahy.

Vrstvy psychiky:

 • Vědomí - snadno přístupné
 • Předvědomí - jsme si schopni uvědomit pokud chceme
 • Nevědomí - poznatelné pouze zprostředkovaně z nevědomých projevů (gestikulace, chybné úkony, přeřeknutí...), neurózy, symboliky ve snech

Dle Freuda existují 2 zdroje veškeré energie člověka:

 1. EROS - pud sexuální - směřuje k sebezáchově a uchování druhu
 2. THANATOS - pud smrti - destruktivní a agresivní síly - pracují proti EROS

Veškeré lidské chování je v podstatě výsledkem transformace - přeměny a využití energie těchto dvou pudů.

Psychosexuální vývoj dítěte

Freud rozlišuje 3 základní fáze psychosexuálního vývoje dítěte:

 1. Orální - sídlem smyslné rozkoše jsou ústa. Slasti se dosahuje sáním, žvatláním a jídlem (novorozenec - 1,5 roku).
 2. Anální - zdrojem potěšení je oblast konečníku. Dítě si uvědomuje vylučování a začíná jej ovládat (1,5 - 3 roky).
 3. Falické - rozkoš pochází z dráždění genitálií (3 - 6 let)... pak přichází Oidipovský komplex.

Po 5. až 6. roce nastává vytěsnění sexuality a až do 12. roku dítěte hovoříme o období latence. Pak hormonální změny probouzejí utlumenou sexualitu a vytěsněné city se projevují navenek společensky osvědčeným způsobem.


V jednotlivých fázích vývoje dítěte se mohou rodiče dopouštět různých chyb, které mají potenciálně vliv na vlastnosti či chování jedince. Zatímco volnost v orálním stádiu se může v budoucnosti projevit posedlostí jídlem, pitím, kouřením, pak naopak potlačení tohoto stádia vede v dospělosti k závislosti na druhých, kteří jedinci dodávají pocit sebedůvěry. Anální vlastnosti se projevují ve formě nutkavé čistoty, lakotou, odříkáním, atd..

Freudův strukturální model psychiky

V tomto modelu Freud dělí psychiku do 3 základních struktur:

 1. ID (ono) - zde vládnou pudy a principy slasti, vášeň, libido...
 2. EGO (já) - funguje na principu reality, důležitou roli hrají zkušenosti jedince, sféra vnímání.
 3. SUPEREGO (nadjá) - zahrnuje svědomí, ideální ego, zvnitřněné hodnoty a morálka společnosti.

Jsme-li puzeni ID k něčemu zakázanému, pak základním obranným mechanismem je vytěsnění těchto myšlenek do nevědomí.