PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU WWW.STUDIUM-PSYCHOLOGIE.CZ (VOP)
(VERZE 1, PLATNÁ OD 14.11. 2020)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Ing. Michal Kadleček, se sídlem na adrese Dvorecká 308/6, Praha 4 a kontaktním e-mailem info@studium-psychologie.cz (E-mail) je provozovatelem internetového portálu dostupného na https://studium-psychologie.cz (Provozovatel), na který veřejnost vkládá vlastní studijní materiály pro studium psychologie obsahující zejména vlastní výpisky, poznámky včetně grafů a ilustrativních obrázků (Texty), které si kterýkoli návštěvník portálu může zdarma stáhnout a pro své vlastní potřeby využívat (Portál).
 2. Poskytovatelem Textů je fyzická osoba, která vytváří nebo poskytuje Provozovateli Texty za účelem jejich zveřejnění na Portálu (Poskytovatel).
 3. Uživatelem je kterýkoli návštěvník Portálu, který vstoupí na Portál a případně si stáhne Texty (Uživatel).
 4. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a Poskytovatele vyplývající z vytváření a poskytování Textů, jakož i práva a povinnosti Uživatelů, plynoucích z užívání Portálu.

2. VKLÁDÁNÍ TEXTŮ NA PORTÁL

 1. Poskytovatel vytváří, po dohodě s Provozovatelem, Texty na téma související se studiem psychologie, případně nabízí Provozovateli své vlastní již vytvořené Texty, za účelem jejich nahrání do Portálu a sdílení s Uživateli.
 2. Při vytváření Textů je Poskytovatel povinen čerpat jen z ověřených a aktuálních zdrojů a tyto zdroje uvést na konci Textu. Texty nesmí obsahovat doslovné citace autorů publikací a není-li možné toto pravidlo dodržet (např. z důvodu originální myšlenky), uvede Poskytovatel autora zdroje dle uznávaných citačních norem.
 3. Vytvořené Texty zašle Poskytovatel na E-mail Provozovatele, který je posléze oprávněn je upravit podle svého uvážení a nahrát na Portál, stejně jako je kdykoli z Portálu může dočasně či trvale smazat.
 4. Poskytovatel je odpovědný za obsah Textů, správnost citace a dbá na to, aby Texty neporušovaly práva třetích osob, zejména práva autorská (Podmínky). V případě, že Poskytovatel nedodrží tyto Podmínky, odškodní Provozovatele za veškerou škodu či újmu, která mu vznikne v důsledku porušení nebo ohrožení práv třetích osob takovým Textem.
 5. Za vytvoření nebo poskytnutí Textů náleží Poskytovateli Odměna, na jejíž výši, formě a způsobu plnění se domluví společně s Provozovatelem.
 6. Podrobnosti o požadované struktuře Textů, podmínkách jejich vytváření a užívání Provozovatelem, jakožto i o podmínkách plnění Odměny Poskytovateli, jsou vymezeny v ujednání mezi Provozovatelem a Poskytovatelem upravující vytváření Textů (Pravidla pro vytváření Textů), které budou poskytnuty Poskytovatelům.

3. UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Uživatel je oprávněn bezplatně vstoupit na Portál a stahovat pro svojí vlastní, nekomerční, potřebu jakékoli Texty.
 2. Bez písemného svolení není Uživatel oprávněn Texty jiným způsobem než pro vlastní potřebu využívat, zejména je publikovat v tištěné podobě nebo na jiném internetovém portálu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit Texty, které nesplňují Podmínky shora uvedené a blíže specifikované v Pravidlech pro vytváření Textů.
 2. Není-li v těchto VOP stanoveno výslovně jinak, Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ohledně obsahu Portálu ani jeho funkčnosti, zejména nezaručuje, že:
  1. Portál nebo jeho obsah bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  2. Odpoví v určité lhůtě na zprávu, kterou obdrží do E-mailu;
  3. Texty budou poskytovány bez chyb, a to jak obsahových, tak formálních či jiných;
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu Portálu. Poskytovateli ani uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli újmy plynoucích z této změny nebo zastavení funkčnosti Portálu.
 4. Pro vyloučení pochybností Provozovatel prohlašuje, že Portál nezajišťuje trvalé zálohy informací a/nebo dat. Provozovatel nezaručuje, že jakýkoli Text nebude poškozen, změněn či smazán a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoli jinou újmu, způsobenou ztrátou Textu či jeho změnou.

5. OZNÁMENÍ O TEXTU PORUŠUJÍCÍM PODMÍNKY PORTÁLU A/NEBO PRÁVNÍ PŘEDPISY

 1. Ve snaze předejít porušování nebo ohrožování práv třetích osob provozováním Portálu a zejména zveřejňováním Textů, přijme Provozovatel veškerá oznámení třetích osob, která budou obsahovat informace o tom, že činností Portálu dochází k zásahu do práv třetích osob (Oznámení).
 2. Za doručené se považuje Oznámení, které bude obsahovat alespoň tyto informace:
  1. údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;
  2. název Textu nebo popis činnosti Portálu, která porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy;
  3. popis obsahující sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
  4. v případě podezření, že Text zasahuje do autorských práv, je nutné v Oznámení rovněž specifikovat:
   1. k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,
   2. kdo je oprávněným z těchto práv,
   3. a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Portálu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv.
 3. Jakékoli oznámení podle těchto VOP se rozumí za doručeno Provozovateli jakmile bude doručeno na E-mail Provozovatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem uvedeným nahoře v záhlaví těchto VOP.
 2. Vztah mezi Provozovatelem a Poskytovatelem nebo Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s provozováním Portálu se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli případné spory, které mezi nimi vzniknou budou primárně řešeny mimosmluvní dohodou a teprve posléze, nedojdou-li strany k dohodě, příslušnými českými soudy.
 3. Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit tyto VOP, přičemž o změnách předem informuje Poskytovatele a Uživatele formou zveřejnění změn na Portálu s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 4. Poskytovatelé a Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti Provozovatele dle těchto VOP mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Provozovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto VOP.
 5. Pokud jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto VOP, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.