Norma a normalita; Zdraví a nemoc

Norma

Význam slova norma je pravidlo, směrnice, měřítko, pravítko...

Pojetí norem

  1. Statistická norma - ukazuje rozložení určitého jevu v populaci. Normální je to, co je časté. Obvykle se považují za normální případy vzdálené maximálně 2 směrodatné odchylky od průměru. Z pohledu zdraví a nemoci - většina kultur považuje zdraví jako žádoucí stav, který umožňuje naplnění života. Být zdravý se tedy považuje za normální stav. Naopak bolest, utrpení, strádání či handicap jsou považovány za nenormální.
  2. Norma daná názorem znalců - instituce (např. náboženství) vymezuje co je normální (například Americká psychiatrická asociace odhlasovala v 70. letech, že homosexualita není nemoc).
  3. Norma mediální - média ovlivňují názory a postoje široké populace. Pro mladé slečny je například normální být velmi štíhlý, což může vést k poruchám příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie).
  4. Individuální (osobní) norma - jedinečně uspořádaná norma konkrétního člověka (klienta, pacienta). Odráží co si myslí o sobě, o světě, jak hodnotí své možnosti, zdraví, budoucnost.
  5. Sociokulturní norma - tato norma zastřešuje všechny ostatní normy. V každé kultuře dostává člověk jiné "klíče" od reality, a to v procesu socializace. Co je normální pro nás, není normální pro obyvatele Grónska nebo například Itálie (Italové mají vyšší temperament) apod. U sociokulturní normy bývají také zmiňovány 2 složky, kterých norma nabývá: průřezová a průběhová. Složka průřezová znamená, že ve stejném čase na různých místech světa mohou mít jevy odlišný význam, hodnotu. Průběhová složka naopak vyjadřuje fakt, že ve stejném místě v různých časech může dojít ke změně normy.

Porušení normy

Pokud dojde k porušení normy, odehrávají se zpravidla tyto 4 základní scénáře:

  • Tolerování nebo ignorování
  • Vyloučení ze společnosti - ostrakizace
  • Prohlášení za trestný čin - viník je následně potrestán
  • Prohlášení za nemoc - nemocný pacient je pak léčen

Zdraví

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví takto:
"Zdraví je stav biopsychosociálně spirituální, který umožňuje dotyčnému člověku realizovat pro něj důležité cíle a zároveň toto snažení není na překážku obdobnému snažení druhých lidí."

Tato definice akcentuje subjektivní pojetí individuálnosti člověka, také to, že stárneme a rovinu etickou. Zdraví je zde prostředek pro realizaci cílů, které se ovšem mění. Na zdraví lze ale také pohlížet jako na cíl, a to když je člověk nemocný a chce se uzdravit. Zdraví je tedy nejen prostředek, ale i cíl.

Nemoc

Je třeba rozlišovat mezi pojmy nemoc a choroba.

Nemoc - je subjektivní prožívání člověka, že s ním něco není v pořádku, není mu dobře, cítí se nemocný. Psychosociální faktory však ovlivňují naše vnímání a tak to, co subjektivně pociťujeme nemusí mít jakýkoliv reálný základ ve skutečném zdravotním stavu. Po lékařské stránce můžeme být naprosto zdraví, avšak cítíme se unavení, možná i bolesti zad... prostě není nám dobře, cítíme se nemocní.

Choroba - je abnormalita, ke které dochází v částech lidského těla a která může být diagnostikována lékařem. Oproti nemoci se v tomto případě paradoxně můžeme cítit naprosto zdraví, avšak objektivně trpíme chorobou. Ta se na nás nemusí pocitově v tomto okamžiku nijak projevovat, ovšem to nic nemění na tom, že po lékařské stránce v pořádku nejsme.