Altruismus

Co je altruismus

Pojem altruismus úzce souvisí s prosociálním chováním. Altruismus je v podstatě jeho formou, avšak toto chování je konáno nezištně, bez očekávání zisku, odměny či opětování, dokonce i často na úkor sebe sama.

Altruismus, prosociální chování a pomáhání

Jak již bylo uvedeno, altruismus je formou prosociálního chování, je to vlastně jeho podmnožinou. Oba pojmy jsou pak součástí tzv. pomáhajícího chování. Pozici, kterou mezi pojmy zaujímá altruismus nejlépe demonstruje tento obrázek:

altruismus

Aby byl zřejmý rozdíl mezi jednotlivými konstrukty, uvedeme si pro představu jednoduché příklady:

  • Pomáhání (pomáhající chování) zahrnuje všechny druhy mezilidské podpory - například prodejce elektroniky, který informuje zákazníka o důležitých vlastnostech kupovaného CD přehrávače
  • Význam prosociálního chování je užší - akce pomáhajícího je směřována ke zlepšení situace příjemce pomoci, avšak motivace pomáhajícího nespočívá v naplnění jeho profesních povinností (tedy vyloučeny jsou veškeré placené služby). Příkladem může být otec, který se odhodlá komplexně proškolit svoji dceru v používání nového domácího počítače, neboť je neustále obtěžován jejími dotazy typu: "...a co mám udělat dál?"
  • Pojem altruismus se vztahuje k prosociálnímu chování, které má zde další omezení. Konkrétně je altruismus charakteristický zdůrazňováním potřeb ostatních, zvažováním pouze blaha příjemce a hledáním řešení jeho problému.

    Dobrým příkladem, na kterém lze altruismus demonstrovat je biblické podobenství o milosrdném Samaritánovi. Ten na své cestě potkal zraněného muže, jenž byl přepaden a oloupen. Samaritán mohl, tak jako ostatní, jednoduše projít bez povšimnutí a pokračovat v cestě. On se však zastavil a oběti pomohl (evangelium podle sepsání sv. Lukáše 10:29 - 10:37). Samaritán se vcítil do žalostné situace oběti a byl spokojen teprve až poté co se ujistil, že něco bylo učiněno pro nápravu příkoří, kterého se oběti událo. V tomto příběhu byl základním cílem pomáhajícího nezištný benefit jiné osoby. Jednalo se tedy nepochybně o altruismus.

Existuje čistý altruismus?

Ačkoliv ve vymezení pomáhajícího chování nebývají žádné rozpory, odlišná situace je ve vztahu prosociální chování vs. altruismus. Nejčastější spory pramení z pochybnosti, zda opravdový altruismus vůbec existuje, a tak v některých případech můžeme v literatuře zaznamenat i pomyslné rovnítko mezi oběma pojmy.

Autoři J. Výrost a I. Slaměník (2008, s. 285) uvádějí k této problematice následující: "Významové odlišení altruismu od prosociálního chování se nejčastěji opírá o zdůraznění toho, že pomoc poskytovaná druhým není spojena s očekáváním zisku, odměny (materiální či finanční) nebo sociálního souhlasu, že jde o nezištnou pomoc bez očekávání jejího opětování a bez zvažování případných nákladů (obětí, ztrát) pomáhajícího". Zároveň také dodávají, že někteří autoři spojují altruismus nutně se sebeobětováním.