Paměť

Co je paměť

Paměť je schopnost CNS zaznamenávat, uchovávat, a pak si i vybavit nějaké informace o zkušenostech. Rozlišujeme 3 fáze paměti:

 1. Vštípení (kódování), neboli ukládání do paměti, probíhá ve formě vizuální, akustické, sémantické...
 2. Retence (podržení), neboli uchování v paměti, důležitým faktorem je vlastní motivace (či citová angažovanost) si věc zapamatovat
 3. Vybavení (reprodukce), časté užití asociací, rozlišujeme 2 formy vybavení:
  • Spontánní (rekonstrukce) - test typu napiš vše co víš
  • Znovupoznání (rekognice) - test typu zaškrtni variantu abcd

Paměť - základní model

Kognitivní psychologové Atkinson a Shiffrin popisují 3 paměťové systémy:

 1. Senzorická (ultrakrátká) paměť - tato paměť slouží k uchovávání smyslových dat (například sluchové informace si standardně vybavíme 4 vteřiny zpět, vizuální jen cca 0,25 vteřiny)
 2. Krátkodobá paměť - probíhá v ní aktuální mentální aktivita. Krátkodobá paměť má cca 30 vteřin, kapacita je 7 +/- 2 položky (to je tzv. Millerovo magické číslo - tyto položky mohou být číslice, slova, písmena, letopočty, ale i celá souvětí)
 3. Dlouhodobá paměť - ohromná kapacita, u zdravého člověka se uchovávají informace i na celý život. Dlouhodobá paměť má 2 hlavní subsystémy:
  • Explicitní (deklarativní) - ta se dělí na paměť epizodickou (informace o událostech, zahrnující časový, prostorový a citový rozměr; autobiografie) a paměť sémantickou (obecná fakta o světě a jeho fungování, např. Pythagorova věta)
  • Implicitní (procedurální) - paměť sloužící k zapamatování dovedností a pravidel, informace jsou hůře verbálně vyjádřitelné (chůze, držení příboru, obranné reflexy apod.)

Při zapamatovávání hraje roli řada faktorů, mimo jiné také způsob učení, smysluplnost obsahu, kulturní faktory, ale také proces zapomínání.