Piagetova teorie kognitivního vývoje, Stadia morálního usuzování

Piagetova teorie kognitivního vývoje (Jean Piaget, 1896-1980)

Piaget definoval 4 základní vývojová stádia dítěte.....

  1. senzomotorické stadium (narození - 2 roky) - dítě odlišuje sebe od objektů, rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně. Dosahuje vědomí stálosti objektu (objekty existují i když nejsou přítomné)
  2. předoperační stadium (2-7 let) - dítě se učí užívat jazyk, objekty jsou reprezentovány pomocí představ a slov, předměty třídí dle jen jednoho rysu (červené, hranaté, hebké), myšlení je egocentrické (nevnímá názory druhého)
  3. stadium konkrétních operací (7-12 let) - dítě dokáže logicky přemýšlet v operacích, objektech, událostech; chápe stálost počtu (v 6 letech), množství (v 7 letech) a hmotnosti (v 9 letech); předměty třídí podle různých vlastností a dokáže je logicky seřadit (nejtmavší - nejsvětlejší, největší - nejmenší)
  4. stadium formálních operací (12 let a výše) - dítě dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testuje hypotézy; zabývá se abstrakcí, budoucnostní, ideologickými problémy

Stadia morálního usuzování (Lawrence Kohlberg, 1969 - )

úroveň 1 - předkonvenční morálka

  1. stadium - orientace na trest, dítě poslouchá příkazy, aby se vyhnul potrestání
  2. stadium - orientace na odměnu - dítě se přizpůsobuje, aby získalo odměnu, jedná tak, aby se mu vrátilo, co poskytlo

úroveň 2 - konvenční morálka

  1. stadium - orientace na to být hodným dítětem - dítě se přizpůsobuje, aby se vyhnulo nesouhlasu ze strany druhých
  2. stadium - orientace na autoritu - dodržuje zákony a sociální pravidla, aby se vyhnul odsouzení ze strany autorit a vzniku vlastních pocitů viny, že "nedělá svoji povinnost"

úroveň 3 - postkonvenční morálka

  1. stadium - orientace na společenskou smlouvu - dítě jedná podle principů obecně uznávaných jako podstatné pro veřejné blaho, chce tak získat uznání od vrstevníků a tím i sebe samého
  2. stadium - orientace na univerzální etické principy - dítě jedná podle samostatně zvolených etických principů (spravedlnost, důstojnost, rovnost) aby zabránil odsouzení sebe samého