Chování a prožívání, psychické procesy, stavy

Chování a prožívání

Psychika se projevuje chováním a prožíváním. Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG). Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka.


Chování lze dělit dle různých kritérií, například na:

  • volní - úmyslné, záměrné jednání; mimovolní - bezděčné, též výrazové nebo expresivní chování
  • verbální; neverbální (dobře viditelné, ale hůře interpretovatelné)
  • molární - má sociální význam, jsou to složitější celky, smysluplné, zabírající delší časový úsek (např. psaní dopisu, příprava na zkoušky apod.); molekulární - spíše fyziologické, elementární projevy bez sociálního významu (např. stres před zkouškou vyvolává žaludeční křeče, pocení dlaní; lhaní zvyšuje vodivost kůže, reflexní mrkání oka apod.)

Psychické procesy

Psychické procesy jsou spojené s prožíváním a dále se dělí na procesy:

  1. Poznávací (kognitivní) - slouží k získávání a zpracování informací (čití, vnímání, učení, paměť, imaginace, myšlení), vědomým aspektem je rozum
  2. Emocionální - vedou ke vzniku emocí, vědomým aspektem je cit
  3. Motivační (snahové) - aktivizují a usměrňují chování, jde o procesy, jejichž vědomým aspektem je vůle

Psychické procesy jsou vědomé i nevědomé mentální děje (myšlení, snění, imaginace, učení), které vedou ke vzniku relativně rychle se měnících psychických obsahů. Příkladem psychického obsahu jsou myšlenky, názory a vědomosti (důsledek procesu myšlení), pocity (důsledek emočního procesu), sny a přání (důsledek snění), vzpomínky, představy, vjemy,...

Psychické stavy

Psychický stav je na rozdíl od psychického procesu přechodný nebo trvalý. Přechodným vyladěním je např. dobrá či špatná nálada, podrážděnost, tréma, únava, nedostatečný spánek, apod., jako trvalé vyladění označujeme charakterové vlastnosti člověka jako je např. úzkostnost či vytrvalost.