Postoje, složky postojů, jejich regulační význam

Postoje

Postoje vyjadřují vztah člověka k nějakému objektu – jevu, předmětu či jinému člověku. Část postojů je vrozených, nicméně většinu získáváme prostřednictvím osobní či zprostředkované zkušenosti s objekty. Postoje jsou relativně stabilní a mají následující funkce:

 1. instrumentální postoje, které lidé zastávají z praktických nebo utilitárních důvodů (být pro nižší daně, pro sociální výhody aj.)
 2. kognitivní (poznávací) - pomáhají vnášet řád do názoru na svět, schémata, s jejichž pomocí lidé zpracovávají informace, aniž by se museli zabývat detaily
 3. hodnotová - vyjadřují hodnoty a sebepojetí, odvozeny od hlubší hodnotové orientace a těžko se mění
 4. ego-obranná - chrání před úzkostí a devalvací ega
 5. sociálně adjustační - napomáhá pocitu, že jsme součástí nějaké sociální skupiny

Složky postojů

Všechny postoje jsou relativně trvalé, přičemž v sobě obsahují následující složky:

 • kognitivní (názor na objekt), která je postavena na všech informacích, které člověk o věci získal, na rozumových úvahách o věci (nízké mzdy ve srovnání s jinými organizacemi, špatná hospodářská situace firmy)
 • emocionální (citový vztah k objektu), radost, přátelství, oddanost či naopak nechuť či nenávist (dělá zde už táta, mám rád zdejší lidi, jsem hrdý na firemní značku)
 • konativní (chování vůči objektu), snaha jednat ve prospěch objektu nebo proti němu (neodejdu, setrvám ve firmě a udělá, vše proto, aby se znovu postavila na nohy)

Regulační význam postojů

Významné postoje jsou stabilizované a v běžném životě se obvykle nemění. Hlavním prostředkem ke změně je přesvědčování (persvaze) či výrazná korektivní zkušenost (např. psychický otřes, životní krize apod.). Faktory změn jsou:

 • kredibilita zdroje informace jak je osoba (článek,...), která informace poskytuje, důvěryhodná, zda je to expert v dané oblasti
 • styl, struktura a obsah informace - racionální cesta (fakta, argumenty), emocionální cesta (pozitivní, negativní zážitek), hovorový či formální jazyk
 • informační kanál - audio, video, osobní zkušenost, mluvené slovo vs. psané
 • přijímatel informace - komu je určena, zda se jedince téma týká, zda ho zajímá; lidé s vyšší inteligencí budou k přesvědčení vyžadovat fakta a ideálně oboustrannou argumentaci