Test - Dějiny psychologie

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Dějiny psychologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Počátek vědecké psychologie je obvykle datován rokem:
1879
1886
1898

2. Zakladatelem 1. psychologické laboratoře založené při univerzitě v Lipsku, byl německý lékař, filozof a psycholog:
Herman Ebbinghaus
Wilhelm Wundt
Hans Eysenck

3. Psychologický směr Gestaltismus získal své pojmenování od německého slova "gestalt", které znamená:
Tvar
Rozum
Náhled

4. Gestaltismus se opírá o myšlenku, že psychické celky (struktury) nejsou vytvářeny spojováním jednotlivých prvků (elementů), jsou to celky strukturně uspořádané od samého počátku. Mezi základní zákony Gestaltismu nepatří:
Zákon podobnosti
Zákon dobré křivky
Zákon vzdálené pozice

5. Gestalt psychologie se zabývala otázkami vnímání, myšlením a později také problematikou řešení problémů. Köhler na základě experimentů se šimpanzi formuloval důležitý princip:
Podmíněného reflexu
Volné asociace
Vhledu

6. Mezi nejznámější předchůdce behaviorismu patří:
I.P. Pavlov
S.P. Koroljov
V.L. Levi

7. Podmíněný reflex je:
Podnět, který byl původně neutrální, avšak díky učení získal schopnost vyvolat reflex.
Reakce na nepodmíněný podnět, která je vrozená, není třeba učit.
Naučená reakce na podmíněný podnět.

8. Zakladatelem behaviorismu je americký psycholog:
John Watson
Max Wertheimer
Eric Berne

9. Psychologický směr behaviorismus se vyznačuje především tím, že:
Je přísně materialistický, odmítá introspekci jako vědeckou metodu.
Je pozitivistický a jako hlavní metodu poznání využívá introspekci.
Vyzdvihuje roli dědičnosti jako hlavní determinanty ovlivňující vývoj a formování charakteru člověka.

10. Zakladatel psychoanalýzy je moravský rodák Sigmund Freud. Dle Freuda existují 2 zdroje veškeré energie člověka. Jsou jimi:
Podvědomí a nevědomí
Pud sexuální a pud touhy
Pud sexuální a pud smrti

11. Mezi základní fáze Freudova modelu psychosexuálního vývoje dítěte nepatří:
Anální fáze
Falická fáze
Oidipovská fáze

12. Freudův strukturální model psychiky zahrnuje tyto 3 struktury:
Dítě, dospělý, rodič
Já, vědomí, nevědomí
Id, ego, superego