Předmět studia psychologie

Psychologie je věda, která studuje lidské chování a prožívání, vědomí a nevědomí. Pojem psychologie pochází z řeckého spojení slov "psyché" (duch, duše) a "logia" (věda, nauka)

2 základní paradigmata

Psychologie se ubírá dvěmi základními směry, resp. existují 2 základní paradigmata:

  1. Přírodovědné paradigma - přístup odvozený z přírodních věd (jako je fyzika či chemie), exaktní experimentálně podložené výzkumy, představitelem tohoto směru je například Frederic Skinner a psychologický směr behaviorismus
  2. Duchovní (spirituální) paradigma - filozofický až lidský přístup založený na studiích prožitků a cítění, představitelem tohoto směru je například Carl Rogers - humanistická psychologie

V dnešní době dochází spíše k syntéze obou dvou přístupů.

Cíle psychologie

Cíle psychologie můžeme rozdělit do několika stupňů:

  1. Popsat lidské chování a prožívání
  2. Snaha jej vysvětlit pomocí psychologických teorií
  3. Předvídat lidské chování a prožívání

...a pokud bychom se dívali na psychologii jako pomáhající profesi, pak je cílem i 4. zvyšování lidské spokojenosti a zdraví

Teoretické obory psychologie

Psychologie jako věda obecně má široký dosah působnosti, dle zaměření a předmětu zkoumání ji můžeme rozdělit na následující dílčí obory:

  1. Biologická psychologie - podoborem je neuropsychologie, velká pozornost je věnována scanningu mozku a hledání korelace mezi chováním, prožíváním a změnami v jeho struktuře
  2. Obecná (experimentální) psychologie - se zabývá základními teoretickými otázkami a fenomény lidské psychiky, myšlení, paměti, učení a motivace
  3. Psychologie osobnosti - uplatňuje obecné poznatky lidstva na jedince, hledá konkrétní vzorce chování a struktury osobnosti, následně se snaží vysvětlit jejich rozdíly či podobnosti
  4. Vývojová (ontogenetická) psychologie - se zabývá vývojem psychiky v celém ontogenetickém vývoji člověka, od prenatálního stadia až po smrt
  5. Sociální psychologie - popisuje jedince v interakci s druhými jedinci, vliv skupiny na jedince, hraničně se věnuje i chování malých skupin (vliv sociologie)

Aplikované (praktické) obory psychologie

Kromě základních (teoretických) oborů psychologie rozlišujeme i obory aplikované (praktické). Ty se snaží vysvětlit jevy projevující se v souvislosti s určitou praxí - rozeznáváme obory: psychoterapie, klinická psychologie, forenzní psychologie, psychologie práce, průmyslová a inženýrská psychologie, psychologie sportu, pedagogická psychologie, poradenská psychologie, atd.

Speciální obory psychologie

Někteří autoři ještě rozlišují disciplíny (speciální obory psychologie odvozené od výše uvedených), které mají úzký obor studia - jsou jimi: - psychometrie (psychologie využívající statistické metody), psycholingvistika, farmakopsychologie, zoopsychologie, psychodiagnostika a další.