Test - Obecná psychologie

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Obecná psychologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Mezi aplikované obory psychologie nepatří:
Analytická psychologie
Forenzní psychologie
Psychoterapie

2. Která jsou 2 základní paradigmata psychologie?
Objektivní a subjektivní
Přírodovědné a duchovní
Obecné a exaktní

3. Psychické procesy jsou spojené s prožíváním a zahrnují procesy:
Kognitivní, percepční a snahové
Poznávací, emocionální a motivační
Volní, verbální a molární

4. Součást mysli je nevědomí obsahující vytěsněné emočně bolestivé vzpomínky a přání. Zde ovlivňují naše činy, ačkoliv si toho nejsme vědomi. Nevědomím se zabývá zejména:
Kognitivní psychologie
Behaviorismus
Psychoanalýza

5. Zkratka REM (Rapid eye movement) se vztahuje k:
Podvědomí
Nevědomí
Spánku

6. Definice Weber-Fechnerova zákona říká, že:
Intenzita počitku je úměrná logaritmu intenzity podnětu.
Intenzita počitku je přímo úměrná intenzitě podnětu.
Intenzita podnětu je úměrná logaritmu intenzity počitku.

7. Mezi druhy učení nepatří:
Imprintace
Habituace
Koncentrace

8. Paměť = schopnost zaznamenávat, uchovávat a pak si i vybavit nějaké informace. Rozlišujeme 3 fáze paměti:
Vštípení, retence, vybavení
Zapamatování, vytěsnění, vybavení
Vštípení, reflexe a uchování

9. Německý filosof a psycholog Herman Ebbinghaus (1850 - 1909) patřil mezi průkopníky ve výzkumu paměti. Pomocí celé řady experimentů vytvořil tzv. Ebbinghausovu křivku zapomínání. Tato křivka zobrazuje vztah mezi:
Procentem zapomenutí naučeného a časem
Procentem vybavení naučeného a časem
Frekvencí zapomínání a věkem

10. Představy mají tendenci se spolu asociovat, tedy propojovat a při vybavování pak často naskočí nejen ta aktuální představa, ale i další, které jsou s tou původní propojeny. Mezi asociační zákony patří:
Zákon dotyku v prostoru a čase
Zákon vnímání a souběžnosti
Zákon časové a prostorové urgence

11. Usuzování je myšlenkový proces, kdy na základě informací docházíme k závěrům. Způsoby usuzování jsou:
Konkrétní, abstraktní
Analytické, syntetické
Dedukce, indukce

12. S tématem motivace souvisí také řada různých motivačních teorií. Mezi nejznámější patří Maslowova pyramida potřeb, na jejímž vrcholu je potřeba:
Uznání a úcty
Seberealizace
Přijetí a sounáležitosti