Test - Psychologie osobnosti

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Psychologie osobnosti. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. V rámci psychologie se používají k popisu osobnosti 2 protikladné přístupy: idiografický a nomotetický. O idiografickém přístupu můžeme říci, že:
Používá se pro hledání obecně platných psychických vlastností u většího množství lidí.
Chápe každého člověka jako individualitu, snaží se o porozumění jedinečnosti člověka.
Je typický pro empirický výzkum osobnosti, statistická srovnání.

2. Pozorování je nejobecnější a základní metoda psychologie. Jedná se o záměrné, cílevědomé, systematické a plánovité vnímání vnějších projevů jedince či sociální skupiny. Pozorování vlastních psychických stavů se nazývá:
Endogenní
Intrapersonální
Introspekce

3. Experimentem nazýváme sledování jevu, který jsme vyvolali záměrně, kontrolujeme podmínky situace a sledujeme následující vývoj. Tzv. přirozený experiment se vyznačuje tím, že:
Je realizován v běžných životních podmínkách.
Lze lépe kontrolovat intervenující proměnné (narozdíl od laboratorních podmínek).
Je svojí podstatou přirozeně-projektivní metodou.

4. Temperament je dispozice osobnosti určitým způsobem reagovat a emočně se vyjadřovat k podnětu, události. Tato dispozice je:
Získaná
Naučená
Vrozená

5. Autorem humorální teorie, která rozlišuje u člověka 4 druhy temperamentu (sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik), byl:
Římský lékař Galenos
Řecký filozof a lékař Hippokrates
Německo-britský psycholog Hans Eysenck

6. Podle Eysenckovy typologie temperamentu je emočně labilní extrovert:
Flegmatik
Cholerik
Sangvinik

7. Kretschmerova morfologická teorie temperamentu je založená na přesvědčení, že typ těla souvisí s temperamentem a psychickými poruchami. Kretschmer rozlišuje 4 základní tělesné typy:
Anestetik, pyknik, atletik a dysplastik
Auditik, pyknik, hetrik a dysplastik
Astenik, pyknik, atletik a dysplastik

8. Kretschmerův tělesný typ Pyknik má charakter typu:
Viskózní
Cyklothym
Schizothym

9. Typologie Williama Sheldona rozřazuje konstitučně podobné typy osob do 3 skupin. Jednotlivé somatotypy pojmenoval Sheldon takto:
Endomorf, mezomorf, ektomorf
Izomorf, mezomorf, polymorf
Izomorf, mezomorf, setomorf

10. Slovo motivace pochází s latinského slova "motus", které znamená:
Pohyb
Potřeba
Hlad

11. Rozlišujeme motivy biologické, psychické a sociální. Sociální motivy regulují mezilidské vztahy i jejich prožívání. Mezi tyto motivy nepatří:
Potřeba afiliace
Potřeba sexu
Potřeba moci

12. S tématem motivace souvisí také řada různých motivačních teorií. Mezi nejznámější patří Maslowova pyramida potřeb, jejíž základnu tvoří:
Potřeba jistoty a bezpečí
Fyziologické potřeby
Potřeba sebeaktualizace