Test - Sociální psychologie

V následujícím testu odpovězte na 12 otázek, které se vztahují k celé látce popsané v kapitole Sociální psychologie. Po vyplnění celého testu klikněte na tlačítko vyhodnotit a hned zjistíte, jak na tom skutečně jste a na které oblasti se případně dále zaměřit.


1. Mezi faktory ovlivňující proces formování dojmu na straně posuzované osoby (percipovaného) nepatří:
Efekt primárnosti
Efekt shovívavosti
Efekt rozptýlení

2. V případě, že chování (vlastní či ostatních lidí) zdůvodňujeme osobnostními vlastnostmi, mluvíme o:
Projekci
Dispoziční atribuci
Subjektivní tendenci

3. V kovariační teorii atribučních procesů Harold H. Kelley definoval tři kritéria atribuce:
Distinktivnost, konsensus, konzistence
Stereotypy, projekce, percepce
Implicitnost, latentnost, rigidnost

4. Při interpretaci vlastního chování či chování okolí máme tendenci k subjektivnímu pohledu na jeho příčiny. Např. úspěchy přisuzujeme sobě (vlastní přičinění – dispozice, vědomosti, šikovnost), neúspěchy okolnostním podmínkám (foukalo, moc hluku – nedalo se soustředit). Tato atribuční tendence se nazývá:
Egocentrická tendence
Sebeochranná atribuce
Tendence nápadnosti

5. Socializace a sociální učení probíhá především prostřednictvím:
Imitace
Identifikace
Personalizace

6. Teorie připoutání (attachment) se zabývá:
Existenční úzkostí
Ambivalentní vazbou
Citovým přilnutím

7. Komunikace navzájem propojuje jednotlivce prostřednictvím předávání a přijímání informací. Komunikační spojení má následující charakteristické rysy:
Je vztahové, činnostní a interakční
Je verbální a neverbální
Je symetrické, explicitní a imanentní

8. Verbální komunikace probíhá po dvou významových liniích:
Fundamentální a marginální
Tematické a interpretační
Tendenční a obecné

9. Agresivita je:
Nepřátelský postoj vůči lidem
Vnitřní pohotovost jednat útočně
Vědomé chování se záměrem ublížit

10. O afektivní agresi platí, že je:
Latentní
Reaktivní
Proaktivní

11. Postoje vyjadřují vztah člověka k nějakému objektu – jevu, předmětu či jinému člověku. Mezi základní tři složky postoje nepatří:
Složka kogentní
Složka kognitivní
Složka konativní

12. Sociální seskupení je sdružení osob:
Mezi nimiž se vytvořily vzájemné vztahy
Které jsou prostorově propojeny (nájemníci domu, pracovníci na stavbě,…)
Které mají společný znak (stejný věk, pohlaví,…)