Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině

Skupiny

Sociální skupina je sdružení lidí (tvořené dvěma nebo více osobami), mezi nimiž se vytvořily nějaké vzájemné vztahy. Členy skupiny spojuje: vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost. Skupina vystupuje jako subjekt, umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam (uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení).

Kromě sociálních skupin rozlišujeme též seskupení (agregáty) - které vyjadřují prostorové soustředění osob (v domě, obci, v organizaci) a sociální kategorie, kde dochází k rozlišení podle společného znaku (věk, pohlaví - statistické údaje).

Dělení skupin a vztahy ve skupině

Skupiny můžeme dělit dle několika kritérií.
Podle velikosti:

  • malé - interpersonální vazby, vztahy mezi všemi členy (rodina,sportovní oddíl, zájmový kroužek)
  • velké - vztahy zprostředkované, vzájemně se obvykle neznají, zdůraznění pozic a rolí, společný cíl, přesvědčení, ideologii, symboly (odznaky, vlajky, stejnokroje, obřady)

Podle povahy vazby mezi členy:

  • primární - založeny na osobním kontaktu svých členů, vztahy jsou pro členy hodnotou, výrazně motivují chování a změnu chování
  • sekundární - význam má skupina nikoli vztahy mezi členy, neosobní vztahy, účelem je dosahování cílů (odbor, organizace)

Podle způsobu vzniku, pozic členů a jejich vzájemných práv a povinností

  • formální - záměrně vytvářené, definovaný cíl, určené vazby a z nich vyplývající povinnosti, účelové chování
  • neformální - spontánní, významná je osobnost členů, vedoucí skupiny dosahují svého postavení zpravidla na základě všeobecné obliby a uznání

Podle přesvědčení člena skupiny o svém členství:

  • členské (in-group) - člověk se považuje za člena skupiny a používá v souvislosti sní výrazu MY
  • nečlenské (out-group) - člověk necítí s příslušnou skupinou nic společného, distancuje se od těch, které označuje výrazem ONI
  • referenční – skupina, jejíž hodnoty a normy jedinec přijímá a respektuje její vzory chování (identifikuje se s ní)

Všichni členové nemají ve skupině stejné postavení, pozice a obliba jedinců ve skupině se v průběhu času může měnit. Pro zobrazení vzájemných vztahů jednotlivých členů ve skupině se používá sociogram. Na začlenění jednince do skupiny má vliv jeho socializace, osvojení si norem a hodnot skupiny.